บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มสินค้าข้าว

นางสาวมนิสา นวลเต็ม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์การตลาดข้าว

หนัาที่

นางสาวชลธิชา แก้วทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่

นางสาวลภัสลดา เป็งอ้าย

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่

นายวิทิต วิทิตเวท

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่

นางสาวเบญจมาศ วรรณธรรม

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่

นางสาวถิราพร ด่านศรีบูรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่

นางสาวศุรินทร์ธร ชาเกาะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

หนัาที่ ติดตามภาวะราคาสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว

นางสาวนวลลออ วงษ์สถิตย์

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ

หนัาที่

นางสาววราพร สาวิกัน

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ

หนัาที่