ติดต่อเรา


ติดต่อกรมการค้าภายใน


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2507-5530 , สายด่วน 1569
อีเมล์ : webmaster@dit.go.thกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1


ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ / โทรสาร
ภายใน
1
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
โทร. 0-2507-6025
6025
2
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1
โทร. 0-2507-6025
5711
3
ฝ่ายติดตามและประเมินภาวะตลาดสินค้าเกษตร ชั้น 6
โทร. 0-2507-6187
5724
4
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 6
Fax. 0-2547-5391,0-2547-5391
5713
5
กลุ่มงานพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร ชั้น 6
โทร. 0-2547-5401-2
5727

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2


ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ / โทรสาร
ภายใน
1
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2
โทร. 0-2547-5503
6188
2
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2507-6187
6187

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์