บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชอุตสาหกรรมและอาหาร

นางสาวดุสิตา พลฤทธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ ยางพารา โกโก้ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการเก็บสต๊อกกระเทียม

นางเสาวลักษณ์ ไวยนาคร

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ กระเทียม หอมใหญ่ มันฝรั่ง

นางสาวแคอาย สุวรรณภานุ

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

หนัาที่ หอมแดง กาแฟ ชา