บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชผักและผลไม้

นางสาวหทัยรัตน์ ทีปประชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นายต่อ ลิ้มมณี

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นายอัษฎาวุธ ศิริประเสริฐโชค

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวปรางฉาย ชื่นยินดี

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวพิญชากร จรรีบรัด

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นายภาธร ภู่ไพจิตรกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาววัฒนา นรวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นายศักกพงศ์ ร่วมรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (พนักงานราชการ)

หนัาที่ เจ้าหน้าที่