สถานการณ์หอมแดง
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชอุตสาหกรรมและอาหาร
ทั้งหมด : 12

สถานการณ์สินค้า เม.ย. 66 สัปดาห์ที่ 4
สถานการณ์สินค้า เม.ย. 66 สัปดาห์ที่ 3
สถานการณ์สินค้า เม.ย. 66 สัปดาห์ที่ 2
สถานการณ์สินค้า เม.ย. 66 สัปดาห์ที่ 1
สถานการณ์สินค้า มี.ค. 66 สัปดาห์ที่ 5
สถานการณ์สินค้า มี.ค. 66 สัปดาห์ที่ 4
สถานการณ์สินค้า มี.ค. 66 สัปดาห์ที่ 3
สถานการณ์สินค้า มี.ค. 66 สัปดาห์ที่ 2
สถานการณ์สินค้า มี.ค. 66 สัปดาห์ที่ 1
สถานการณ์สินค้า ก.พ. 66 สัปดาห์ที่ 3
สถานการณ์สินค้า ก.พ. 66 สัปดาห์ที่ 2
สถานการณ์สินค้า ก.พ. 66 สัปดาห์ที่ 1