ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ (คทง. ระดับจังหวัด)
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชน้ำมันและวัตถุดิบอาหารสัตว์
ทั้งหมด : 22

ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกันยายน 2563
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนสิงหาคม 2563
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกรกฎาคม 2563
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมิถุนายน 2563