ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ (คทง. ระดับจังหวัด)
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชน้ำมันและวัตถุดิบอาหารสัตว์
ทั้งหมด : 54

ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนพฤษภาคม 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนเมษายน 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมีนาคม 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมกราคม 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนตุลาคม 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกันยายน 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนสิงหาคม 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกรกฎาคม 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมิถุนายน 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนพฤษภาคม 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนเมษายน 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมีนาคม 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมกราคม 2565
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2564
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนตุลาคม 2564