ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ (คทง. ระดับจังหวัด)
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชน้ำมันและวัตถุดิบอาหารสัตว์
ทั้งหมด : 64

ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมีนาคม 2567
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมกราคม 2567
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนพฤศจิกายน 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนตุลาคม 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกันยายน 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนสิงหาคม 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกรกฎาคม 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมิถุนายน 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนพฤษภาคม 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนเมษายน 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมีนาคม 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนมกราคม 2566