ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ (คทง. ระดับจังหวัด)
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชน้ำมันและวัตถุดิบอาหารสัตว์
ทั้งหมด : 26

ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือน มกราคม 2564
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2563
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนพฤศจิกายน 2563