โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61
<< ย้อนกลับ

วันที่เขียนข่าว : 13/03/2018
จำนวนผู้เข้าชม :  55


         ประธานกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)  ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 จัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเงินจ่ายขาด 3.2445 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดสรรให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61  โดยการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ที่ยื่นกู้เงินผ่าน ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองเป็นลูกค้าเพื่อใช้ในการชะลอการจำหน่ายผลผลิต ในอัตราร้อยละ 3  ต่อปี วงเงินรายละไม่เกิน 70,000 บาท   ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2561)  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่กำกับดูแลการดำเนินการตามโครงการฯ และ สถานการณ์ราคากระเทียมอย่างใกล้ชิด  พร้อมทั้งทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการชะลอการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งพิจารณาแนวทางดำเนินการเพิ่มเติม  อาทิ การเชื่อมโยงตลาดในแต่ละภาค ควบคู่ไปด้วย  เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดที่มาของข่าว : กรมการค้าภายใน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์