บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : มันสำปะหลัง

น.ส.เนาวรัตน์ เกิดสมนึก

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

น.ส.ศุรินทร์ธร ชาเกาะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

หนัาที่ เจ้าหน้าที่