บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

นางสาวดุสิตา พลฤทธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวจรินทร์ สอนศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางวราศรี บุญสนอง

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวธนัชพร มณีวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวไตรทิพย์ สังข์แก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่