บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชอุตสาหกรรมและอาหาร

นางสุชาดา แก้วมณี

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางเสาวลักษณ์ ไวยนาคร

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวอรอุมา ชื่นชม

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่