บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชน้ำมันและวัตถุดิบอาหารสัตว์

นางสุวรรณา เฟื่องฟูผดุง

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสมมาตร วอนขอพร

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวอังคณา อ่วมพัด

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นายกิตติบดี สุวรรณสาร

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวกิตติยา คมแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (พนักงานราชการ)

หนัาที่ เจ้าหน้าที่