บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : ฝ่ายติดตามและประเมินภาวะตลาดสินค้าเกษตร

นางสาวบุศรินทร์ วิมุตเศรษฐ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์อาวุโส

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวเยาวลักษณ์ บุญจันทร์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวจันทร์จิรา ชูวงศ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นายนภัทร เหมะสิขัณฑกะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวพรรณิภา นุ่มภิลัย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

หนัาที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์มะสอน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

หนัาที่ เจ้าหน้าที่