บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร

นางพรรษวรรณ จันทร์ดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร

หนัาที่

นางนิ่มนวล พิบุลยรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ Plan / Budget

นางสาวประภาพร กิตติเสนา

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ Fact Sheet 70 สินค้า รายเดือน

นางสาวุศรินทร์ วิมุตเศรษฐ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์อาวุโส

หนัาที่ ติดตามภาวะราคาสุกร ไก่ ไข่ งบประมาณ

นางสาวเยาวลักษณ์ บุญจันทร์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

หนัาที่ ติดตามภาวะราคาปาล์ม วัตถุดิบอาหารสัตว์ ถั่วเหลือง รายงานสินค้าราชทัณฑ์

นางสาวจันทร์จิรา ชูวงศ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

หนัาที่ ติดตามภาวะราคาผักสด หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง

นายนภัทร เหมะสิขัณฑกะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

หนัาที่ ติดตามภาวะราคาหอมแดง กระเทียม พริกแห้ง พริกไทย สัตว์น้ำ

นางสาวพรรณิภา นุ่มภิลัย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฎิบัติงาน

หนัาที่ ติดตามภาวะราคาผลไม้ ขิง ถั่ว งา ละหุ่ง กระเจี๊ยบ มะขามเปียก

นางสาวสุธาทิพย์ พิมพ์มะสอน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฎิบัติงาน

หนัาที่ ติดตามภาวะราคายางพารา มะพร้าว ถั่วลิสง เนื้อโค

นางณภัทร กระจกรูป

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์

หนัาที่ ติดตาม ประสานงาน รายงานผลการดำเนินงาน

นายสรรค์ชัย คุ้มม่วง

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ

หนัาที่ งานธุรการ งานสารบรรณ

นางสาวศิริรัตน์ วันทโภคาธรรม

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ

หนัาที่ งานธุรการ งานสารบรรณ