โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2558/59
<< ย้อนกลับ

วันที่เขียนข่าว : 03/11/2013
จำนวนผู้เข้าชม :  731


โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2558/59
         รัฐมนตรีว่าการะทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการช่วยเหลือด้านราคาและการตลาดสินค้าเกษตร ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ให้จังหวัดเชียงใหม่ใช้เงินโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน วงเงินจ่ายขาดรวม 3.2445 ล้านบาท  เพื่อดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2558/59  โดยการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ที่ยื่นกู้เงินผ่าน ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองเป็นลูกค้าเพื่อใช้ในการชะลอการจำหน่ายผลผลิต ในอัตราร้อยละ 3  ต่อปี วงเงินรายละไม่เกิน 70,000 บาท   ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2559)  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่กำกับดูแลการดำเนินการตามโครงการฯ และ สถานการณ์ราคากระเทียมอย่างใกล้ชิด  พร้อมทั้งทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการชะลอการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งพิจารณาแนวทางดำเนินการเพิ่มเติม  อาทิ การเชื่อมโยงตลาดในแต่ละภาค ควบคู่ไปด้วย  เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

 ที่มาของข่าว : สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร