ข้อมูลเผยแพร่
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : ฝ่ายติดตามและประเมินภาวะตลาดสินค้าเกษตร
ข่าวทั้งหมด : 4

ความเคลื่อนไหวราคา สุกร ในภูมิภาค ความเคลื่อนไหวราคา ไก่เนื้อ ในภูมิภาค ความเคลื่อนไหวราคา ไข่ไก่ ในภูมิภาค ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม.