ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ (คทง. ระดับจังหวัด)
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 23

ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนตุลาคม 2563
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนกันยายน 2563
ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ เดือนสิงหาคม 2563